Ez egy: 
Jogszabály

Jelen bejegyzésünkben  - immár hagyományosan - összefoglaljuk a 2017. január 1-jétől érvényes új, szakágazatunkat (bölcsőde) érintő fontosabb változásokat a bérezési szabályokról  és a normatív támogatásokról.
 

I.         A minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évi összege

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján:

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén, 2017. január 1-jétől,
            - havibér alkalmazása esetén: 127.500 forint,
            - hetibér alkalmazása esetén:    29.310 forint,
            - napibér alkalmazása esetén:     5.870 forint,
            - órabér alkalmazása esetén:          733 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2017. január 1-jétől,
             - havibér alkalmazása esetén: 161.000 forint,
              - hetibér alkalmazása esetén:    37.020 forint,
              - napibér alkalmazása esetén:   7.410 forint,
               - órabér alkalmazása esetén:        926 forint.

Kihirdetve: A Magyar Közlöny 2016. évi 204. számában
A témában kiemelt, vonatkozó oldalt lásd a csatolmányban. (1.sz. melléklet)


II.        Közalkalmazotti illetménytábla 2017.

A közalkalmazotti illetménytábla első fizetési fokozatai, illetve a szorzószámok végeredményeként kapott garantált illetmények havi összege forintban 2017. évben sem változtak.
(A közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008-óta változatlanok!)

A közalkalmazotti illetménytáblát a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Továbbiakban: Kv.tv.) 6. sz. melléklete tartalmazza.

Kihirdetve: Magyar Közlöny 2016. évi 91. számában 163 oldalon.

A témában kiemelt, vonatkozó oldalt lásd a csatolmányban (2. melléklet).

A 2017. évi Kjt. illetménytáblát, illetve annak a minimálbérre és garantált bérminimumra felhozott változatát ld. a 3. sz. mellékletben


II/A).   Szociális ágazati összevont pótlék:

Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben  (Továbbiakban: Kjtvhr.)  a jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonta a szociális ágazati pótlékot  [Kjtvhr.15/A.§]  és a szociális ágazati kiegészítő pótlékot [Kjtvhr.15/B.§] és egy új, szociális ágazati összevont pótlék elnevezéssel folyósítja tovább.

2016. december 1-jétől nem változott a szociális ágazati összevont pótlék összegének mértéke, az mindösszesen matematikailag került összeadásra a (szociális ágazati és a kiegészítő pótlék) két külön táblázatban szereplő, de azonos fizetési fokozat és jogosultsági idő tengelyén.

Bízunk abban, hogy a korábban folyósított két szociális pótlék helyes mértékben került eredendően megállapításra. Ellenkező esetben az új összevont szociális ágazati pótlék jogszabályban rögzített mértékétől eltérés mutatkozhat a korábbi két pótlék matematikai összeadása után kapott eredménytől, ezen esetekben szükségesnek tartjuk önrevízió keretében a munkáltatói korrekciók elvégzését.

A szociális ágazati összevont pótlék változatlan mértékben a tervek szerint egyetlen hónapig, azaz 2016. decemberre lesz folyósítva, egyrészről mert 2017. január 1-jétől a minimálbér és garantált bérminimum emelése, illetve az összevont szociális pótlék 7,5 Mrd Ft-tal történő megemelése miatt új, - főleg a diplomás besorolás esetén - magasabb illetményekkel lehet majd kalkulálni.

2017. január 1-jétől a Kjtvhr. 15/A. §-a alapján a szociális ágazat dolgozóinakkivéve: a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, pszichológus, pedagógus, illetve a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, valamint a gyermekvédelem területén pedagógus munkakörben foglalkoztatottak - (fenntartótól függetlenül) szociális ágazati összevont pótlék jár.
[Az intézkedés országosan az összesen kb. 11 0000 bölcsődei foglalkoztatottból mindösszesen kb. 4000 főt érint (36%).]

A szociális ágazati összevont pótlék részletszabályairól itt adtunk korábban részletesen tájékoztatást!

Az egyes fizetési kategóriákhoz kapcsolódó szociális ágazati összevont pótlék mértékről a 2016 évi sztrájktárgyalásokon már folytattunk egyeztetést a kormánnyal, ahol ragaszkodtunk az összevont pótlék 2017. január 1-jétől történő megemeléséhez. Mindemellett előfordulhat, hogy számfejtés-technikai okok, illetve kormánydöntés miatt esetleg csak későbbi hónaptól, de a tervek szerint 2017. január 1-ig visszamenőlegesen kerül majd folyósításra.

A 7,5 Mrd-os forrással megemelt szociális ágazati összevont pótlékról szóló rendelet információink szerint a januári kormányülést követően fog majd megjelenni.
(Ezért arról most csak előzetes tervszámokat tudunk bemutatni!)

Az új minimálbér és garantált bérminimumra megemelt közalkalmazotti illetménytáblát, illetve a szociális ágazati összevont pótlék jelenleg hatályos jogszabályokhoz tartozó segédletét   bruttóban a 4. sz. és nettóban az  5. sz. mellékletben közöljük.

Mindemellett tájékoztatásul közzétesszük az összesen 7,5 Mrd-os forrással megemelt szociális ágazati összevont pótlék tervszámait is tartalmazó segédletet:
 - bruttóban a 6. sz. mellékletben
,
 nettóban a 7. sz. mellékletben.

A szociális ágazati összevont pótlék kifizetésnek támogatását a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmazza.

Megjelent: Magyar Közlöny 2016. évi 91. számában: 108-142, 187-188. oldalakon!


II/B).   Bölcsődei pótlék:

2017. január 1-jétől a középfokú végzettségű - "C", "D", "E" fizetési osztályokba sorolt bölcsődei kisgyermeknevelő munkakörben nem fog már járni szociális ágazati összevont pótlék.

Helyette a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt 2017. január 1-jétől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a Kjtvhr. 6. számú melléklete tartalmazza.

Az intézkedés országosan az összesen kb. 11 0000 bölcsődei foglalkoztatott 7000 szakdolgozója közül kb. 6000 főt érint (54%).

A középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról szóló 318/2016. (X.25.) Kormányrendelet megjelent 2016. október 25-én a Magyar Közlöny 2016. évi 164. számában. Korábban itt írtunk róla részletesen!

A bölcsődei pótlék tekintetében - hasonlóan a szociális ágazati összevont pótlék szabályaihoz - közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott a rendelet új 6. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A bölcsődei pótlékot - azonosan a szociális ágazati összevont pótlékhoz - nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

Az új minimálbér és garantált bérminimumra megemelt közalkalmazotti illetménytáblát, illetve bölcsődei pótlékot is tartalmazó bértábla-segédletet (bruttó számítással az 8. sz. mellékletben), (nettó számítással a 9. számú mellékletben) közöljük.

A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII.23.) Kormányrendelet megjelent: Magyar Közlöny 2016. évi 216. számában; (45. oldal)


III. Pedagógus Életpálya

A pedagógus életpálya 2016. január 1-jétől kiterjesztésre került azon bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyógypedagógus, pszichológus munkakört betöltőkre, akik a szakképesítésük mellett felsőfokú végzettséggel, tehát diplomával rendelkeznek. Az intézkedés országosan az összesen kb. 11 0000 bölcsődei foglalkoztatott 7000 szakdolgozója közül mindösszesen kb. 900 főt érint (8%).

A 2016/2017-es nevelési évhez tartozó pedagógus bértáblát közreadtuk itt. 

Jelen változásfigyelő kapcsán fontos megemlíteni, hogy a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 65.§ (2) bekezdése alapján az illetményalap 2017. szeptember 1-jétől tovább növekedik.

Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap:

    a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
    b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
    c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka lesz.

A 2017. szeptember 1-jétől érvényes pedagógus életpálya bértábla számítások itt érhetőek el (10. sz. melléklet).

Új szabály, hogy azt a Pedagógus I-be sorolt bölcsődei pedagógus munkakörben foglalkoztatottat, akinél a reá irányadó  öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hét, vagy annál kevesebb idő van hátra, vagy 2017. január 1-jén már öregségi nyugdíjra jogosult, a jogszabály erejénél fogva (tehát minősítési eljárás nélkül!) Pedagógus II. fokozatba kell átsorolni.

Vonatkozó jogszabályhely alább:

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
39/K.§
(1) A Pedagógus I. fokozatba besorolt
a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,
c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.

 


III/A) Pedagógus Életpálya bértámogatás:

A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, pedagógusok, pszichológusok béréhez a központi költségvetés támogatást biztosít, amelynek szabályait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmaz.

Megjelent: a Magyar Közlöny 2016. évi 91. számában 123. oldal, 131-133 oldal, 143 oldal.

A kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III. pont 7. alpontjában meghatározott támogatással azonos jogcímen, összegben és feltételek mellett illeti meg, a nem állami szociális fenntartó a Kv.tv. 8. melléklet IV–VI. pontja szerinti támogatásra jogosult.

A támogatás kizárólag a 2017. évi január-december hónapokban fizetendő, a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához használható fel. A támogatás szempontjából kizárólag a „Bölcsődei ellátás” kormányzati funkción elszámolt kiadás vehető figyelembe.

Egy kisgyermeknevelő 2017. évi béréhez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összege 1.508.760 forint.


IV. Bérkompenzáció 2017.

2017-ben továbbra is működteti a kormányzat az egykulcsos adó miatt rosszul járók keresetkompenzációját a közszférában és a közfeladatot Mt. alatt foglalkoztatottak számára.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet megjelent a Magyar Közlöny 204. számában 2016. december 15-én.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017-évre vonatkozó kitöltési útmutatója a bérkompenzációs nyilatkozat kitöltéséhez elérhető itt!

Fontos!
Mindazok, akik br. 243.001 Ft-os  illetmény alatti jövedelemmel rendelkeznek és 2011 előtt már (közszolgálati) jogviszonyban voltak 2017. január 15-ig töltsék ki és juttassák el a rendelet 5. sz. melléklete szerinti NYILATKOZATUKAT a munkáltatójukon keresztül az illetmény számfejtő hely (államkincstár) felé!

A bölcsődei pótlékot - azonosan a szociális ágazati összevont pótlékhoz - nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság, tehát a bruttó 243.001 Ft-os illetményhatár és magának a kompenzáció összegének kiszámítása tekintetében.

A munkáltató által is kitöltött, leigazolt nyilatkozatból a dolgozó egy példányt kell kapjon, melyet 5 évig meg kell őriznie!


V.    BÖLCSŐDEI DAJKA MUNKAKÖR BEVEZETÉSE:

A szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-én bejegyzett bölcsőde fenntartójának 2017. december 31-éig kell gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről és a 2016. december 31-én technikai, takarítói munkakörben dolgozó személyek bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról [15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176.§ 2) bek.)].

Azaz a 2016. december 31-én működési engedéllyel rendelkező bölcsődék gyermekcsoportjaiban foglalkoztatott technikai, takarítói munkakörben dolgozó személyek bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról álláspontunk szerint 2017. január 1-jén intézkedni kell a munkáltatóknak.

A munkakör új FEOR számot is fog kapni: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

A bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személynek legkésőbb 2018. december 31-éig kell megfelelnie a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.1. és 2.2. pontjában a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelménynek, amely egy, a miniszteri rendeletben előírt FAT-os tanfolyam lesz.

A bölcsődei dajka minimum létszám irányszámai az NM rendelet 1. számú mellékletében található meg, az alábbiak szerint:

2.1. Bölcsőde
(csoportonként)

kisgyermeknevelő

2 fő

 

bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén)

1 fő

 

2.2. Mini bölcsőde (csoportonként)

kisgyermeknevelő
heti 1 órában vezetői feladatokat is ellát 

1 fő

 

bölcsődei dajka

1 fő

A Bölcsődei dajka munkakör fizetési osztályba való besorolási lehetőségeit a 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet határozza meg az alábbiak szerint:

Fizetési osztályok:

 

A

B

C

D

bölcsődei dajka

*

*

*

*


A Kjt. 63. § (1) bekezdése előírja, hogy a közalkalmazott besorolását a munkakör betöltésére előírt legmagasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség alapján kell meghatározni.

Tekintettel arra, hogy a bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem határoz meg a miniszteri rendeletben előírt tanfolyamon kívül más képesítési előírást, így az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír [Kjtvhr. 9. § (2) bek.].

További szabályok:

- A bölcsődében és a mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkavégzését a nyitvatartási időn belül nyolcórás munkarendben kell megszervezni. Ha a bölcsődében, mini bölcsődében kettőnél több bölcsődei csoport működik, a bölcsődei dajka munkarendje két műszakos munkarendben is megszervezhető.

- A bölcsődében és a mini bölcsődében a kisgyermeknevelőnek és a bölcsődei dajkának a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal (a továbbiakban: Egészségügyi Nyilatkozat) kell rendelkeznie.

- A bölcsődében és a mini bölcsődében kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyeknek a munkaruha juttatás keretében legalább az NM rendelet 12. mellékletben foglaltakat kell biztosítani. A további munkakörökben dolgozó személyek részére a bölcsődében és a mini bölcsődében a fenntartó a 3. § (6) bekezdése alapján biztosítja a munkaruhát. [NM rendelet. 44-45.§].

MINI BÖLCSŐDE:

- A mini bölcsődében a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkarendje igazodik a gyermekek napirendjéhez. A mini bölcsőde fenntartója úgy szervezi a napi munkát az intézményben, hogy a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a gyermekek ellátásáról megfelelően gondoskodni tudjon.

- A mini bölcsődében az ügyelet időtartama alatt legalább egy fő kisgyermeknevelő vagy egy fő bölcsődei dajka biztosítja a gyermekek felügyeletét.

- A mini bölcsőde fenntartója biztosítja, hogy a kisgyermeknevelő vagy a bölcsődei dajka betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen az NM rendelet  2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.2. pontjában az adott munkakörhöz meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személlyel.

-  A helyettesítő személynek is rendelkeznie kell érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal.
[NM rendelet. 51.§].


VI.        BÖLCSŐDEI NORMATÍVA - 2017. évi Költségvetési Törvény

Magyarország 2017 évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmazza a bölcsődei ellátásért igénybe vehető normatív támogatás fajlagos összegét és lehívásának módját.

A költségvetési törvény megjelent: Magyar Közlöny 2016. évi 91. számában  (115. oldal)

Bölcsődei Normatíva:

 Bölcsődei ellátás
 Bölcsőde, mini bölcsőde

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő

A támogatást a Gyvt.-ben meghatározott bölcsődei ellátást biztosító települési önkormányzat veheti igénybe, az általa fenntartott bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után. A bölcsődében, mini bölcsődében ellátott:
   - fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a (741 150 Ft),
   - hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a (518 805 Ft),
   - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a (543 510 Ft) igényelhető.

Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 230-cal,
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 230-cal.

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott.

Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. 
(Fontos kiegészítő szabályok a Magyar Közlöny 2016. évi 91. számának 139-143. oldalán!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Családi bölcsőde:

FAJLAGOS ÖSSZEG: 346 000 forint/fő

A támogatás a Gyvt.-ben meghatározott családi bölcsődei ellátás biztosítására a Gyvt. 44/A. §- a alapján szervezett feladatellátás után jár. A támogatás a települési önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel,
- elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel.

Amennyiben a családi bölcsődei ellátásról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a (449.800 Ft) igényelhető.

A fajlagos támogatás 77,5%-a megilleti a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) alpontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat is.

(Fontos kiegészítő szabályok a Magyar Közlöny 2016. évi 91. számának 139-143. oldalán!)


VII. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkezetése

Ingyenes intézményi gyermekétkeztetés

Gyvt. 21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, amely 2017-ben 110.225. Ft 
(2017-ben a bruttó minimálbér 127.500 forint, a nettó 84.788 forint 130% = 110.224,4 Ft)


Magyarország 2017 évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmazza a bölcsődei ingyenes étkezéshez lehívható támogatást.
A költségvetési törvény megjelent: Magyar Közlöny 2016. évi 91. számában (120. oldal)

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 67 240,0 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz.

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást. A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy - az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen, - a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez megállapodás szerint arányosan is történhet).

a)   Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

A DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK 1 632 000 forint/számított ELISMERT ÖSSZEGE: létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.

Az ellátottak számának meghatározása:
A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.m) alpontja figyelembe vételével történik. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető figyelembe.

A számított dolgozói létszám meghatározása:
A számított dolgozói létszám a - kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli - ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint részletes leírással a 2016. évi 91. számú Magyar Közlöny 121-122.oldalán érhető el.


VII/A.  Térítési díj

A térítési díj (személyi térítési díj, „ gondozási díj”) meghatározásának feltételei során a bölcsődék és mini bölcsődék estében a Gyvt. 148. § rendelkezései kötelezően alkalmazandók.
A személyi térítési díj mértékét a Gyvt. 150. § állapítja meg.
A jogalkotó a munkahelyi és családi bölcsőde esetében az egy főre jutó jövedelem 50 %-ában, a bölcsőde és mini bölcsőde esetében az ingyenes bölcsődei étkeztetésben nem részesülő ellátottak esetében az egy főre jutó jövedelem 25 %-ában, az ingyenes étkezésben részesülők esetében egy főre jutó jövedelem 20 %-ában maximálta.


VIII. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkezetésének kiegészítő támogatása (nem állami szociális fenntartók):

Kv.tv. 8. sz melléklet V. fejezet:
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése Kv.tv. 41. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.

A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.

A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a Kv.tv. 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében 2017. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.

Az összeállítást készítette:
Szűcs Viktória BDDSZ elnök
Budapest, 2017. január 2.

 

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Zalán nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés