Ez egy: 
Jogszabály

  Figyelem! A Mai napon megjelent a szociális ágazati pótlék kifizetésének részletszabálya  a Magyar Közlöny 2014. évi 23. számában


 A Kormány 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó  támogatásról

  Elérhető az alábbi linkről:  Teljes .PDF formátum

  A témában kiadott államkincstári tájékoztatót és a Gyakran Ismételt Kérdéseket ld. lent.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók ágazati bérpótlék támogatása


A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a alapján a közalkalmazottakat a besorolásuk alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét a Kjtvhr. 5. számú melléklete tartalmazza. Nem illeti meg az ágazati pótlék a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat.

A Kjtvhr. 18. § (1) bekezdése szerint „a 15/A. § szerinti ágazati pótlékot első alkalommal 2014. március hónapban kell kifizetni, 2014. január hónapra visszamenőleg."

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 55-80. §-aiban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani. A Kjt. 75. § (1) bekezdése szerint „végrehajtási rendelet a 69-74. § rendelkezéseiben foglaltakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapít meg".

A fentiek alapján az ágazati pótlékot valamennyi (állami, önkormányzati, egyházi nem állami fenntartású) szolgáltató, intézmény foglalkoztatottját (közalkalmazotti jogviszonyban, illetve egyházi, nem állami fenntartású szolgáltatók esetén a munkaviszonyban foglalkoztatottakat) megilleti.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése b) pontja alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a s 2014. január - november hónapra számfejtett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó részére, ha

ba) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) 2. vagy 9. melléklete alapján állami támogatásban részesül vagy
bb) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és a 2014. évre érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik

(a ba) és a bb) alpont szerinti személy a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó).

E körbe kell érteni azon nem állami szociális fenntartókat is, amelyek családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működtetnek ellátási szerződéssel és ez alapján a helyi önkormányzat jogosult igényelni a Kv.tv. 2. melléklet III. 3/a) pontja szerinti jogcímen a támogatást.

A támogatási igényeket 2014. február 24-éig kell benyújtani a fenntartó székhelye szerint illetékes területi igazgatósághoz (Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése). Az igénylő adatlapok elérhetőek a Kapcsolódó anyagok között.

Ha a nem állami szociális fenntartó

a) támogatásra való jogosultsága év közben keletkezik vagy
b) a 2014. február 24-ei határidőt elmulasztotta,

a támogatási kérelmet az adott negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig, a negyedik negyedévben legkésőbb 2014. november 10-éig nyújthatja be (Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés).

A támogatási kérelmet a fenntartók negyedévente egyszer a negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig, a negyedik negyedévben legkésőbb november 10-éig a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint kezdeményezheti (Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés).
A támogatás az a) pont szerinti esetben a jogosultság kezdő időpontjától, a b) pont szerinti esetben 2014. január hónapra visszamenőlegesen jár.

A miniszter a kedvezményezettekre vonatkozó döntési listát az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi (Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés).

A támogatást a kincstár a miniszter utalványozása alapján havonként támogatási előlegként minden hónap 20. napjáig folyósítja a nem állami szociális fenntartó fizetési számlájára.
A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a támogatás folyósítására a jogosultság kezdő időpontjától a folyósítás idejét megelőző hónapokra számított támogatás tekintetében egy összegben, a támogatás időtartamának hátralévő részében havi ütemezésben, egyenlő mértékben kerül sor. Ha a támogatás időtartamából egy hónap vagy annál kevesebb van hátra, a támogatás kifizetésére egy összegben kerül sor (Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés).

A 2014. január és február hónapra együttesen járó első támogatási előleg folyósítására legkésőbb 2014. március 20-áig kerül sor. (Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés).

Az igénybe vett támogatásról a fenntartóknak 2015. január 31-éig, a támogatásra való jogosultsága év közbeni megszűnése esetén a megszűnést követő 15 napon belül kell elszámolni.

Felhívjuk valamennyi fenntartó figyelmét, hogy a központi költségvetésből a fenntartó csak abban az esetben jogosult támogatásra, ha az ágazati pótlék mértékével ténylegesen növekszik a foglalkoztatott munkabére. (Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés)
Vagyis nem igényelhető támogatás abban az esetben, ha az ágazati pótlék kivált egyéb korábban adott többletjuttatást.

forrás: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/humanfenntartok/agazati_potlek_tamogatasa_
 
 
 
Februr 22-én került fel egy GYIK a MÁK honlapra:

http://www.allamkincstar.gov.hu/ape/letoltesek/14666

 

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Irén és Levente nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés