Ez egy: 
Jogszabály

 Új, szakágazatunkat (bölcsőde) érintő jogszabályok és jogszabályváltozások 2016. január 1-jétől

FOLYAMATOS FELTÖLTÉS ALATT! Utolsó frissítés: 2016. január 5. 13:30 (Új rész, a III/B  és III/C pont és melléklete)

Közkívánatra: A pedagógus életpálya szerinti bértáblát kiszámoltuk a korábban feltöltésre került alapfokozaton (főiskolai végzettség)  túl mesterfokozatra is (egyetemi végzettség) bruttó Ft-ban. Feltöltve: 2016.01.20.

 

BÉRÜGYEK

I.         A minimálbér és a garantált bérminimum 2016. évi összege

A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 25 550 forint, napibér alkalmazása esetén 5110 forint, órabér alkalmazása esetén 639 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 129 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 690 forint, napibér alkalmazása esetén 5940 forint, órabér alkalmazása esetén 742 forint.

Kihirdetve: A Magyar Közlöny 2015. évi 206. számában

A témában kiemelt, vonatkozó oldalt lásd a csatolmányban (1.sz. melléklet).


II.        Közalkalmazotti illetménytábla változás 2016.

Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényben található a Kjt. illetménytábla módosítása

A közalkalmazotti illetménytábla 2016. január 1-jétől - a szakszervezeti követeléseknek megfelelően - kibővült további három fizetési fokozattal.

Új 15., 16., és 17 fokozat került bevezetésre, az új fokozat(ok)hoz tartozó új szorzószámokkal.

Sajnos az eredeti bértábla első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2016. évben sem változnak. (A közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008-óta változatlanok!)

Az Új 15-16-17 fizetési fokozatok bevezetéséhez kapcsolódó béremelkedés érzékelhetően – a minimálbér, és a garantált bérminimummal való lefedettség miatt - E fizetési osztály, illetve az afeletti kategóriák esetén érvényesülnek, de a fizetési fokozatonként járó plusz szabadság mind a 10 fizetési osztály esetén jár!

Kihirdetve:     A Magyar Közlöny 2015. évi 194. számában

A témában kiemelt, vonatkozó oldalt lásd a csatolmányban. (2. és 3 sz. melléklet)

A 2016 évi minimálbérre és garantált bérminimumra felhozott közalkalmazotti illetménytábla (4. sz. melléklet)


II/A).   Szociális Ágazati pótlék:

1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján a szociális ágazat dolgozóinak (fenntartótól függetlenül) ágazati pótlék jár.

Az ágazati pótlék kifizetésnek támogatását a Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza.

Megjelent: Magyar Közöny 2015. évi 97. számában 105. oldaltól


II/B).   (Szociális) Kiegészítő pótlék:

A Magyar Közlöny 192. számában megjelent a (szociális) kiegészítő pótlék 2015. november 30-át követő meghosszabbításáról szóló 381/2015. (XII.8) Korm. rendelet (a nyári, tárgyban született jogszabályban fellelhető főbb jogi pontatlanságok korrigálása mellett), illetve ugyanezen közlönyben megjelent a kiegészítő pótlék a finanszírozásának támogatásáról szóló 380/2015. (XII.8.) Korm.rendelet is.

Figyelem!

A 2015. nyarán bevezetett kiegészítő pótlék végrehajtásával kapcsolatban sajnos számos helyen szembesültünk azzal, hogy a kiegészítő pótlék összegének meghatározásánál a Kjt. fizetési fokozat megállapítása alapjául szolgáló idő helyett, a munkáltatók helytelenül, a jubileumi jutalomhoz kapcsolódó számítási szabályokat alkalmazták, melynek következtében a dolgozó, a reá irányadó kiegészítő pótléktól eltérő (alacsonyabb) összeget kapott.

Ezért jelen tájékoztatóban is hangsúlyozzuk, hogy a kiegészítő pótlék helyes összegének megállapításánál: közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni.

Tehát egy adott fizetési kategórián belül csak azt kell vizsgálni, hogy az adott fizetési kategóriához tartozó három év közül, melyik évhez tartozó „szolgálati idővel” rendelkezik a dolgozó.

pl: E4 fizetési fokozatba sorolt dolgozó, a Kjt. 3 éves előmenetel szabályai szerint 9-12 éves szolgálati idővel rendelkezik. Tehát a kiegészítő pótlék meghatározásánál, csak azt kell vizsgálni, hogy a fizetési kategóriához tartozó három év közül éppen melyik reá vonatkozó szolgálati évet kezdte meg a dolgozó. (Ami E4 besorolás esetén csak 9-10; vagy 10-11; vagy 11-12 lehet!)

Felkérjük a munkáltatókat, hogy ahol a fentiektől eltérő értelmezés alapján állapították meg a kiegészítő pótlékot, ott az Mt. 286. § alapján visszamenőleg is szíveskedjenek azt rendezni! A visszamenőleges rendezés fedezetét a központi költségvetésből le tudják hívni.

A szociális ágazati és kiegészítő pótlékot is tartalmazó segédletet (bruttó / nettó számítással) külön táblázatban csatolom (5-6. sz. melléklet)!


III. Pedagógus életpálya kiterjesztése – a diplomás bölcsődei szakdolgozókra:

A pedagógus életpálya kiterjesztése a koragyermekkori intervenciós csomag része, melyről szóló Kormányhatározat megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 56-os számában. A közlöny vonatkozó oldala elérhető a következő linken.

A bölcsődei pedagógus munkakörök az egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 418/2015 (XII.23.) kormányrendelettel kerültek be a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 2/a számú mellékletébe.

Megjelent:  a Magyar Közlöny 2015. évi 202. számában

 

Pedagógus munkakörök a bölcsődében:

1. kisgyermeknevelő

2. gyógypedagógus

3. pszichológus

4. szaktanácsadó

 

A 418/2015. korm.rendelet 14. § rendelkezik a pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek Pedagógus I. fokozatba történő besorolásáról:

„39/J.  § (1) Azt a bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: érintett személy), aki 2016. január 1-jén a) legalább két év, a II. fejezet 2. alcíme szerinti szakmai gyakorlattal (e § alkalmazásában a továbbiakban: gyakorlat) rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, b) két évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kell besorolni.

Pedagógus életpálya fokozatok
1. Fokozat  Gyakornok (2-4 év)
2. Fokozat  Pedagógus I. (3-9 év)
3. Fokozat  Pedagógus II. (Min. 9 év)
4. Fokozat  Mesterpedagógus
 (feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2 minősítés)
5. Fokozat  Kutatótanár 
(feltétele: PHD, 8/14 év gyakorlat, 2 minősítés)

A 2015/2016-os nevelési évhez tartozó pedagógus bértáblát 7. sz. mellékletként csatoljuk!

Illetve csatoljuk a pedagógus életpálya bevezetésével kapcsolatban készült alapfokozatra vonatkozó összehasonlító számításainkat is (8. sz. melléklet).


III/A) Bértámogatás

A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról szóló 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít.

Megjelent: a Magyar Közlöny 2015. évi 202. számában

Vonatkozó közlönyoldal a 9. sz. mellékletben.

A bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérhez kapcsolódó támogatásról szóló 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a bölcsődét fenntartó gyermekjóléti közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó állami, önkormányzati és nem állami szociális fenntartók (egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó) részére, ha a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) alapján állami támogatásban részesül.

Egy kisgyermeknevelő 2016. február-december hónapokban fizetendő 11 havi béréhez kapcsolódó éves támogatás összege 1.508.760 forint.

Az egy önkormányzatra jutó támogatás igénylése a 2016. január 1-jén ténylegesen foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők száma alapján történik. Az önkormányzatoknak a támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatást az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadandó tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően 2016. január 12-éig kell az ebr42 önkormányzati információs rendszerben teljesíteniük.

A nem állami szociális fenntartó a támogatás iránti kérelmét az e célra rendszeresített, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon a fenntartó székhelye szerint illetékes Megyei Igazgatósághoz 2016. január 6-áig nyújthatja be. Amennyiben a támogatásra való jogosultság évközben keletkezik, a támogatásra való jogosultság kezdetétől számított 21 napon belül nyújtható be a kérelem. A támogatási kérelem az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható legkésőbb 2016. október 1-jéig.

Nem állami, szociális fenntartóknak szóló részletes információ itt:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/tajekoztato-a-bolcsodet-fenntarto-egyhazi-es-nem-allami-intezmenyfenntartok-reszere


 

III/B)  A pedagógus életpálya kieterjesztésével kapcsolatosan alkalmazandó fontosabb munkajogi szabályok

A pedagógus életpálya kiterjesztéséhez kapcsolódó munkajogi szabályokról az  egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény rendelkezik.

Megjelent: a Magyar Közlöny 2015. évi 202. számában

Vonatkozó közlönyoldalakat itt. (79. §-tól)

CCXXIII. törvény 79. §-a módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 65.§-át.  Melyben meghatározza, hogy mely Nkt-ban foglalt foglalkoztatással kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni és melyeket nem kell alkalmazni a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében.

Alkalmazni kell pl:
- A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján:
          a) Gyakornok.,
          b) Pedagógus I.,
          c) Pedagógus II.,
          d) Mesterpedagógus,
          e) Kutatótanár fokozatokat érheti el.
- A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. 
- A jubileumi jutalomra vonatkozó Kjt. szabályokat,
- A Kjt. 57.  § (3a)  bekezdése szerinti pótszabadságot (25 nap oktató-nevelő pótszabadság),
- A vezetői pótlék Kjt. 70. § szerinti szabályokat.
- A távolléti díj tekintetében a Kjt. 80. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni; .... stb.....

(A végrehajtási szabályok értelmezéséről egy következő bejegyzésben írunk majd részletesebben.) 

- "Pedagógus-munkakörben foglalkoztatottnak minősülnek az  egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak is, és rájuk a  65.  § (9)  bekezdés c)  pontjában és (9a)  bekezdésében foglaltakat, továbbá a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvényben a  bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyekre meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.”

- A 2016. január 1-jével a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatálya alá kerülő, bölcsődében pedagógusmunkakörben foglalkoztatott, továbbá az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetménye, munkavállaló munkabére az átsorolás eredményeként nem lehet kevesebb, mint a 2015. december hónapra járó – illetménykiegészítéssel, illetménynövekedéssel és rendszeres illetménypótlékokkal összeszámolt – kinevezésben rögzített illetménye, illetve munkaszerződésben rögzített munkabére.


III/C. A pedagógus életpálya bölcsődei dolgozókra történő kiterjesztésével kapcsolatos nyilvántartásbavételi teendők/kötelezettségek:

Az egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosította  a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendeletet.

Megjelent: a Magyar Közlöny 2015. évi 202. számában

418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet elérhető közvetlenül itt

A 418/2015. Korm. rendelet 1.§ (1) bek. alapján: A  2016. január 1-jén szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzettként szereplő bölcsőde és fenntartója adatait – az NRSZH által 2016. január 8-áig átadott adatok alapján és szükség szerint az NRSZH-val történt adategyeztetést követően, továbbá a fenntartó, illetve az intézmény  a rendelet (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján – az Oktatási Hivatal a KIR honlapján legkésőbb 2016. január 31-éig hozzáférhetővé teszi, egyidejűleg elektronikus úton megküldi a hatjegyű köznevelési azonosítót az intézmény, a fenntartó és a Kincstár részére.

Az Oktatási Hivatal a bölcsődét, illetve fenntartót kapcsolattartója útján – a Hivatal által történő adatátadást követően nyolc napon belül – elektronikus úton megkeresi az  intézményvezető nevének, elérhetőségének, illetve a  fenntartó képviseletére jogosult személy nevének, beosztásának és elérhetőségének megkérése érdekében. Az  bölcsőde, illetve a  fenntartó kapcsolattartója az  adatokat a  megkeresést követő nyolc napon belül elektronikus úton megküldi az Oktatási Hivatal részére.
 Az  (1)  bekezdés alapján a  KIR honlapján szereplő bölcsőde intézményvezetője pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámára és feladatellátásuk helyére vonatkozó adatokat a  hatjegyű köznevelési azonosító megérkezését követően haladéktalanul megadja a KIR honlapján.
A  Gyvt. szerint 2016. január 1-jétől pedagógus-munkakörnek minősülő munkakörökben foglalkoztatottak esetében a  11/H.  § (1)  bekezdésében és a  11/I.  § (1)  bekezdésében foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az intézmény vezetője az oktatási azonosító szám kiadásának kezdeményezését, vagy ha – az intézményvezető tudomása szerint – a  foglalkoztatott már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a  foglalkoztatási jogviszony bejelentését a 2016. január 1-jén
a) szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzettként szereplő bölcsődében a  hatjegyű köznevelési azonosító megérkezésének időpontjában pedagógus-munkakörben foglalkoztatott számára a  köznevelési azonosító megérkezésétől számított tíz napon belül,
b) hatjegyű köznevelési azonosítóval rendelkező gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatokat ellátó intézményben 2016. január 1-jén örökbefogadási tanácsadó munkakörben foglalkoztatott számára 2016. január 8-áig köteles elvégezni.”


Pedagógus Életpályamodell bölcsődei dolgozókra történő kiterjesztésével kapcsolatos fontosabb, 2016. január 1-jétől hatályos jogszabályok - egységes szerkezetben - elérhetők itt:

-          Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-          A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

-          A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

-          A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
-        A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet

        A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

  


IV. Bérkompenzáció 2016.

 

2016-ban továbbra is működteti a kormányzat az egykulcsos adó miatt rosszul járók keresetkompenzációját a közszférában és a közfeladatot Mt. alatt foglalkoztatottak számára.

Az erről szóló rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2015. december 16 (kedd) 196. sz. számában.

Vonatkozó közlönyoldal a 10. sz. mellékletben!

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet elérhető továbbá a mellékletben is, a dolgozók által kitöltendő Nyilatkozatot külön is csatoljuk.

Nemzetgazdasági Minisztérium kitöltési útmutatója a bérkompenzációhoz elérhető itt: http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/kitoltesi-utmutato-kompenzaciohoz

Fontos! Mindazok, akik br. 243 001 Ft-os illetmény alatti jövedelemmel rendelkeznek és 2011 előtt már (közszolgálati) állományban voltak 2016. január 15-ig töltsék ki és juttassák el a rendelet 5. sz. melléklete szerinti NYILATKOZATUKAT a munkáltatójukon keresztül az illetmény számfejtő hely (államkincstár) felé!

A munkáltató által is kitöltött, leigazolt nyilatkozatból a dolgozó egy példányt kell kapjon, melyet 5 évig meg kell őriznie!

Figyelem! A munkáltatói adatszolgáltatás részben a vonatkozó időszak az előző évekkel teljesen megegyező, ezért 2015-ös helyes kitöltés esetén „csak” másolni kell! 

Kitöltésbeli segítséget, szükség esetén szívesen nyújtunk!


V.        BÖLCSŐDEI NORMATÍVA - 2016. évi Költségvetési Törvény

Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza a bölcsődei ellátásért igénybe vehető normatív támogatás fajlagos összegét és lehívásának módját.  A költségvetési törvény megjelent: Magyar Közöny 2015. évi 97. számában  (99. oldal)

Bölcsődei Normatíva

ja) Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos, hetes) bölcsődébe, valamint a Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. A bölcsődében ellátott:

- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,

- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a,

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

 

Az ellátottak számának meghatározása:

- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 230-cal,

- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 230-cal.

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

(Kiegészítő szabályok a fent említett vonatkozó közlöny 123. oldalán!)


VI. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkezetése

Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza a bölcsődei ingyenes étkezéshez lehívható kiegészítő támogatást.

A költségvetési törvény megjelent: Magyar Közöny 2015. évi 97. számában (171. oldal)

 

Kttv. V. fejezet: A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkezetése

A 41. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után. A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.


VII.     GYED Extra és Bölcsőde

A GYED Extra kiterjesztésével a gyermek fél éves kora után a GYED megtartásával keresőtevékenységet végezhet a szülő, mindezt bölcsődei vagy CSANA ellátás igénybevétele mellett. 


VIII.   GYES és méltányossági GYES (lánykori nevén: Gyermekgondozási Segély) - Új elnevezést kapott - „Gyermekgondozást segítő ellátás” néven

A Kormány 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: a Magyar Közlöny 2015. évi 202. számában

Részletek:

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: „Gyermekgondozást segítő ellátás”

18.§ A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: „Méltányosságból megállapított gyermekgondozást segítő ellátás”

 

Az összeállítást készítette:

Szűcs Viktória BDDSZ elnök

Budapest, 2016. január 4.

Utolsó frissítés: 2016. január 5. 13:30 (Új rész, a III/B és III/C pont és melléklete)

A bejegyzést folyamatosan frissítjük, ezért érdemes később is visszanézni!

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Irén és Levente nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés