Ez egy: 
Jogszabály

Egyre több településen fordul elő, hogy az önkormányzat egyes feladatok ellátására (pl. a közétkeztetést ellátó konyha üzemeltetésére, illetve a közétkeztetés biztosítására) vállalkozókkal köt megállapodást. Ilyen esetben a konyhai dolgozókban természetesen felmerül a kérdés, hogy megszűnik-e a jogviszonyuk, kapnak-e valamilyen juttatást, végkielégítést, tovább dolgozhatnak-e a vállalkozónál. Szabályozza-e a jogalkotó ezt az esetet, mi történik a munkát végzőkkel? — kérdezik a jogsegélyszolgálathoz fordulók.

Ha a konyha működtetését, vagy az étkeztetés feladatellátását pl. egy vállalkozó (Mt. alatti foglalkoztató) veszi át, és a fenntartó döntése értelmében az étkeztetés a jövőben vásárolt szolgáltatásként jelenik meg, kiszervezésnek nevezzük.

Ezt az esetet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 25/A. § és 25/B. § szakaszai részletesen szabályozzák.

E szerint, ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Látható tehát, hogy ez az eset a közalkalmazotti jogviszony megszűnését vonja maga után. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi dolgozókat nem kell az átvevő munkáltatónak továbbfoglalkoztatni.

A jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó tájékoztatási és konzultációs kötelezettség:

Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően 30 nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot, az átadás:

-           időpontjáról,

-          okáról,

-          a közalkalmazottakat érintő jogi és szociális következményekről,

továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal (közalkalmazotti képviselővel) konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő terve vett egyéb intézkedésekről.

Az intézkedésnek ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszközökre.

A tájékoztatással egyidejűleg írásban kell közölni a közalkalmazottal, hogy az átadást követően a foglalkoztatását az átvevő biztosítja. Továbbá a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés (Mt.) tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot.

 

A közalkalmazottnak tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.

Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá (vagy mint kiderül, az átvevő munkáltató nem létesíthet közszolgálati jogviszonyt az érintett közalkalmazottal pl. büntetett előéletű), az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott számára a Kjt. szerint megállapított végkielégítést* (határozott idejű jogviszony esetén a meghatározott átlagkeresetet) megfizetni.

Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottal munkaszerződést kötni. A munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és illetménypótlékainak együttes összege. A munkaszerződést alacsonyabb munkabérrel abban az esetben lehet megkötni, ha a közalkalmazott részére az átadó munkáltató - a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése mellett - a közalkalmazott számára a Kjt. szerint megállapított végkielégítést* (határozott idejű jogviszony esetén a meghatározott átlagkeresetet) megfizeti.

Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - az átvevő munkáltatónál határozatlan időtartamú jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.

 

*A végkielégítés mértékét a Kjt. 37.§ határozza meg, az alábbiak szerint:

(6) A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább

a) három év: egy havi,

b) öt év: két havi,

c) nyolc év: három havi,

d) tíz év: négy havi,

e) tizenhárom év: öt havi,

f) tizenhat év: hat havi,

g) húsz év: nyolc havi távolléti díjának megfelelő összeg.

(7) A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatározott mértéke négyhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont ga) alpont] való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.

(8) A végkielégítés mértéke az (6)-(7) bekezdésben foglaltak kétszeresének megfelelő összeg, ha a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli lemondás folytán szűnt meg.

Fontos lehet megemlíteni, hogy kiszervezés/átszervezés esetén a közalkalmazott eredendően nem kívánná megszűntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, hanem arról a feje felett, sokszor a tudta nélkül döntenek. A közös megegyezést nem válthatja ki tévedés, fenyegetés, vagy megtévesztés. Ezért ebben az esetben a közös megegyezés nem lehet megfelelő megszűntetési mód.

Az összefoglaló írás nyomtatható verzióban elérhető a csatolmányban.

 

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Irén és Levente nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés