Ez egy: 
Jogszabály

Új, szakágazatunkat (bölcsőde) érintő jogszabályok és jogszabályváltozások 2015. január 1-jétől

 

I. A minimálbér és a garantált bérminimum 2015. évi összege

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Korm.rendelet alapján: 
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén,
a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint
 
 

II.        Közalkalmazotti illetménytábla 2015.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2015. évben.

(A közalkalmazotti illetménytáblát a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza, mely SAJNOS! 2008-óta változatlan!)

Kihirdetve a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben: a 2014. évi 184-es Magyar Közlönyben.

A témában kiemelt, vonatkozó oldalt ld. a csatolmányban.

 ***

A 2015.  évi minimálbérre és garantált bérminimumra felhozott közalkalmazotti illetménytáblát + szociális ágazati pótlékot is tartalmazó segédletet (bruttó/nettó számítással) külön táblázatban csatoljuk!

 ***

II/A Szociális Ágazati Pótlék:

Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján a szociális ágazat dolgozóinak (fenntartótól függetlenül) 2014. január 1-jétől ágazati pótlék jár.

Az ágazati pótlék kifizetésnek támogatását a  2015. évi költségvetési törvény tartalmazza. 

Kihirdetve a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben: a 2014. évi 184-es Magyar Közlönyben.

A kiemelt, ágazati pótlékhoz vonatkozó oldalakat ld. a csatolmányban (1., 2.,)

***

A Magyar Államkincstár honlapján december 29-óta elérhetőek a nem állami szociális fenntartók(!) 2015. évi szociális ágazati pótlék igénylőadatlapjai!

„A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) főbb - a nem állami szociális fenntartókat érintő - változásai a T/01794. számú törvényjavaslathoz képest

1. Szociális ágazati pótlék támogatás

A Kv.tv. 43. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 9. melléklet IV. pontja szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a nem állami szociális intézményfenntartók részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez, ha a fenntartó

a) Kv.tv. 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatásban részesül, vagy

b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel.

Az ágazati pótlék igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-5. §-át, 10. § (3) bekezdését, 11. §-át és 14-26. §-át kell alkalmazni.

A tárgyévet megelőző évben támogatásban részesült nem állami szociális fenntartó a szociális ágazati pótlék iránti igényét 2015. január 6-áig nyújthatja be a kincstárnak (fenntartó székhelye szerinti igazgatóságnak).

Ha a fenntartó 2015-ben válik jogosulttá a támogatásra, a támogatás iránti kérelmét az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

A támogatási kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.

A kincstár azon nem állami fenntartóknak, melyek részére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján 2014. december hónapban támogatást folyósított, azzal azonos összegű támogatási előleget biztosít havonta 2015. január és február hónapban. A folyósított előleg és az igénylés alapján a fenntartót ténylegesen megillető támogatás különbözetének rendezésére a március hónapban folyósítandó támogatás utalásával egyidejűleg kerül sor. A különbözet után kamat nem számítható fel.

A szociális ágazati pótlék igénylő adatlapjai elérhetőek a Kapcsolódó anyagok között.” (forrás: MÁK)

Közvetlen link: http://www.allamkincstar.gov.hu/humanfenntartok/normativa_igenyles__finanszirozas


III. Bérkompenzáció 2015.
 
Továbbra is működteti a Kormányzat az egykulcsos adó miatt rosszul járók keresetkompenzációját a közszférában és a közfeladadatot Mt. alatt ellátók számára.
Az erről szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról, megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 185-ös számában
 
Fontos!
Mindazok, akik br. 213 500 Ft-os illetmény alatti jövedelemmel rendelkeznek és 2011 előtt már állományban voltak 2015. január 15-ig töltsék ki és juttassák el a rendelet 5. sz. melléklete szerinti NYILATKOZATUKAT a munkáltatójukon keresztül az illetmény számfejtő hely (államkincstár) felé!
A munkáltató által is kitöltött, leigazolt nyilatkozatból a dolgozó egy példányt kell kapjon, melyet 5 évig meg kell őriznie!
 
Figyelem! A munkáltatói adatszolgáltatás részben a vonatkozó időszak az előző évekkel teljesen megegyező, ezért 2014-es helyes kitöltés esetén „csak” másolni kell! 
 
A témabeli vonatkozó közlöny oldalakat ld. a csatolmányban.              2014. decemberi kifizetéshez támogatás itt.
 
Kitöltésbeli segítséget, szükség esetén szívesen nyújtunk!
 

IV.      NORMATÍVA -  2015. évi Költségvetési Törvény (Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény)

Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő
 
A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos, hetes) bölcsődébe, valamint a Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény
esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.
 
A bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.
 

A 2014. évi 184-es-os Magyar Közlönyből kiemelt, vonatkozó oldalt ld. itt, kiegészítő szabályok itt.


V.     Kjt. módosulás a 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényben

Anya részmunkaidős foglalkoztatása:

Kjt. 23/B. 7) bek. kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a közalkalmazottat

„b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő közalkalmazott eseten a gyermek ötéves koráig” (köteles foglakoztatni.)

Apa, szülői szabadság:

„57/A. § Az apának gyermeke születése eseten, legkésőbb a születest követő második hónap végéig őt, ikergyermekek születése eseten hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.”

Kihirdetve: Magyar Közlöny 2014. évi 184-es szám 

A kiemelt, vonatkozó oldalt ld. a csatolmányban.

Kapcsolódó anyagként: 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről.

Kihirdetve: 2014. évi 185-ös Magyar Közlöny (2014.12.29)


VI.  Kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, vezetők besorolása:

A 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról: javaslatunkra tovább bővíti  - a  jelenlegiek megtartása mellett  -   H-I-J fokozatra a kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, vezetők besorolási lehetőségét – a  neveléstudomány (MA) egyetemi szak és doktori iskola elismerésével.

Kihirdetve: 2014. évi 185-ös Magyar Közlöny (2014.12.29)

Hatályos: 2015. 01.01.

A Magyar Közlönyből kiemelt, vonatkozó oldalt ld. a csatolmányban.


VII.     Gyermekvédelmi törvény módosulás:   A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvényben

A rendelet vonatkozó oldalait a megnevezés alatt belinkeltük!

a) Meghatározásra kerültek a szociális ágazat (bölcsőde) közfeladatot ellátó személyek (kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, stb..).

b) Meghatározásra került, hogy a bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől következő év augusztus 31-ig tart.

c) GYED Extra és Bölcsőde témában az előző évi jogszabályi koherencia-zavar rendezésre került.

(A GYED Extra bevezetésével a gyermek egy éves kora után a GYED megtartásával keresőtevékenységet végezhet a szülő, mindezt bölcsődei vagy CSANA ellátás igénybevétele mellett. 2013. évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13213.pdf)

d) A Normatív 100%-os étkezők támogatása bővül a nevelésbe vett gyermekkel.


VIII.  353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet módosítja az alábbi témákat ( a rendelet vonatkozó oldalait a megnevezés alatt belinkeltük):

a)  Ágazati azonosítóra vonatkozó módosulások

b) Működési engedélyre vonatkozó módosulások (KENYSZI adatszolgáltatás)

c) Közétkeztetésre vonatkozó módosulások (hatályos: 2015. szeptember 1-jétől)

 

A teljes anyag nyomtatható összefoglalója  közvetlen linkekkel elérhető a csatolmányok között! (doc)

 


 

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Irén és Levente nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 66

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés